• Satsningsområder små barn

  08/01/2022

  1. Lek og sosial kompetanse

  Barna skal få mulighet til å utvikle god selvfølelse og oppleve positivt samspill med andre. Gjennom lek skal barna få mulighet til å danne vennskap. Det skal tilrettelegges for et variert og utfordrende leketilbud. Barna skal få mulighet til å utfolde seg og oppleve glede og mestring. Sosial kompetanse handler om evnen til å omgås andre på en hensiktsmessig måte. Barna skal få utvikle en positiv oppfatning av seg selv og en egen sosial identitet. Personalet skal se barna, og legge til rette for deres personlige utvikling og mestring.

  Lek er en viktig del av barns liv og har stor betydning for utviklingen av deres sosiale kompetanse. Det er viktig at barna har noen å leke med. De bruker leken til å bearbeide opplevelser /erfaringer, samtidig som de prøver ut forskjellige roller og handlingsalternativer for det fremtidige liv. Personalets oppgave er å tilrettelegge for lek og veilede barna i konfliktsituasjoner. Toåringer kan ha en del konflikter i løpet av dagen.

   

  2. Selvstendighetstrening

  Gjennom selvstendighetstrening ønsker vi at barna skal få være aktive deltakere i sin egen barnehagehverdag. De vil få muligheten til å prøve og gjøre ting selv der de har forutsetninger for å delta. Jo mer de mestrer på egenhånd, jo bedre selvfølelse vil barnet få. Noe som igjen kan bidra til et godt selvbilde. Toåringer er ofte glad i å prøve og gjøre ting selv, og de syns det er gøy å hjelpe til. Det er et godt utgangspunkt for å øve på å være litt mer selvstendig.

  Påkledning er et fint sted å øve på å bli selvstendige. Det å mestre sin egen hverdag slik at man blir mindre avhengig av andre. Barna gis mulighet til å være med å kle på seg selv. Det å finne sin egen plass, med sine egne ting på og ikke ta andre sitt. Vi vil øve på hva slags klær som passer til de ulike årstidene og hvor på kroppen plaggene skal. Om vi bare setter barna på fanget og kler på dem, så opplever vi at de ikke har noen tanker om hva de skal ha på, og hvor. Det er også en fin arena for samarbeid, det å hjelpe hverandre og vente på tur.